ဝန်ထမ်းလေ့ကျင့်ရေး

Training for HCA

HCA အတွက် သင်တန်း

Product discussion Meeting

ထုတ်ကုန် ဆွေးနွေးမှု အစည်းအဝေး

Product discussion Meeting1

ထုတ်ကုန်ဆွေးနွေးပွဲ ၁

Training for 5htp

5htp အတွက်သင်တန်း

Training for Garcina Cambogia Extract

Garcina Cambogia Extract အတွက် သင်တန်း

Training for Griffonia Seed Extract

Griffonia Seed Extract အတွက် သင်တန်း